Artikel 1 Definities

 

1.1. Promozone.be:  is een online platform waar de gebruiker kan kennis maken met info, aanbiedingen en acties van ondernemingen en overige aanbieders zoals steden en gemeenten,  onder de hieronder bepaalde voorwaarden. Promozone.be is een initiatief van EMC bvba, met commerciële zetel in  , Kempische Steenweg 311, 1/02 te 3500 Hasselt en staat verder in dit document in bedoelde gevallen synoniem voor EMC bvba.

 

1.2. De gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de door Promozone.be ter beschikking gestelde online content en gelieerde services, toegankelijk gemaakt ofwel via een (publiek) WIFI netwerk , aangeboden door Promozone.be of een derde partij, ofwel via de 4G connectie van de gebruiker zelf.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Promozone.be aangeboden online mogelijkheden. Door gebruik te maken van deze mogelijkheden, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden en verbindt deze zich ertoe de bepalingen ervan na te leven.

 

Artikel 3 Gebruik van Promozone.be

3.1. Elk gebruik van Promozone.be valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Promozone.be heeft het recht om de toegangsbepalingen en de weergegeven informatie te allen tijde te wijzigen c.q. aan te vullen.

 

Artikel 4 Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de online mogelijkheden van Promozone.be

4.1 De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij verspreidt, opent of bekijkt, als hij met Promozone.be online verbonden is. Promozone.be kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van de gebruiker tijdens diens online aanwezigheid.

4.2 De gebruiker is verplicht aanwijzingen van Promozone.be op te volgen met betrekking tot het gebruik van de mogelijkheden binnen de Promozone.

4.3 Indien de gebruiker een storing constateert tijdens het gebruik van de mogelijkheden van   Promozone.be, is hij verplicht dit onmiddellijk te melden bij Promozone.be. In geen geval zal Promozone.be verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de storing(en) in kwestie.

4.4 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem gebruikte apparatuur. Zo is het WIFI netwerk in alle gevallen te aanzien als een onbeveiligd netwerk. Promozone.be adviseert de gebruiker een deugdelijk antivirusprogramma en firewall te gebruiken, naast overige beveiligingssoftware.

4.5 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de configuratie van zijn eigen apparatuur. Medewerkers van Promozone.be kunnen de gebruiker niet assisteren bij het instellen, programmeren en/of configureren van een draadloze internetverbinding of hardware.

 

Artikel 5 Informatie over websites en andere digitale content van derden

5.1 Promozone.be kan, rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of andere digitale content van derden die via Promozone.be bereikbaar zijn. Ook garandeert zij niet dat de informatie, aangeboden via de online mogelijkheden van Promozone.be, up to date is.

5.2 De exploitant is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen ondanks de voorzorgen die worden genomen, en wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die deze virussen zouden kunnen veroorzaken.

 

Artikel 6 Hyperlinks

Indien er via Promozone.be links tot stand worden gebracht met andere websites op het internet - rechtstreeks of via zoekmachines - kan Promozone.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. Promozone.be heeft geen controle over de links, de inhoud of andere kenmerken van deze websites. Via sommige van deze hyperlinks kan de gebruiker diensten en producten gebruiken. Promozone.be doet geen enkele uitspraak en geeft geen enkele garantie in verband met deze diensten en producten, met uitzondering van diegene die door Promozone.be zelf worden aangeboden, en is door er toegang toe te bieden op generlei wijze aansprakelijk voor deze diensten en producten.

 

Artikel 7 Gebruiksbeperkingen

De gebruiker van Promozone.be verbindt zich ertoe de hierna volgende inhoud niet te raadplegen c.q. te verspreiden en/of deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud:

• websites die discriminerend, pornografisch, kwetsend, bedreigend of anderszins aanstootgevend materiaal bevatten;

• spam of grote hoeveelheden e-mail verzenden in het geval de Promozone via een WIFI verbinding bereikt dient te worden. • discriminerende, pornografische, kwetsende, bedreigende of anderszins aanstootgevende berichten posten of verzenden; • virussen of andere schadelijke items posten of verzenden;

• het zonder toestemming verspreiden van welk auteursrechtelijk beschermd materiaal dan ook;

• iedere (poging tot) inbreuk op de beveiliging van welk computernetwerk dan ook;

• (het aanzetten tot) het plegen van misdaden of misdrijven;

• communicatieplatforms aanbieden voor criminele groeperingen;

• activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden;

• zich inlaten met activiteiten en zaken die ingevolge het Belgisch recht niet zijn toegestaan.

 

Artikel 8 Opschorting of verwijdering van het gebruik van de (online) mogelijkheden van Promozone.be

Promozone.be behoudt zich het recht voor het gebruik tijdelijk op te schorten of de gebruiker te verwijderen van de gebruiksmogelijkheden indien de gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden en/of oneigenlijk gebruik maakt van de (online) mogelijkheden.

 

Artikel 9 Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Promozone.be biedt geen enkele (impliciete) garantie in verband met het gebruik van de online mogelijkheden van Promozone. be. Promozone.be biedt geen enkele garantie voor de  nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud van websites en overige digitale content die de gebruiker via een online bezoek tegenkomt. Promozone.be biedt geen waarborgen, ondersteuning of garanties en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of enige dienst van derden die online wordt geadverteerd of aangeboden en neemt niet deel aan en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de controle en iedere vorm van transactie tussen de gebruiker en leveranciers van producten of diensten, die hij niet zelf aanbiedt.

9.2 Promozone.be geeft de gebruiker gelegenheid tot openbaarmaking en kan geen invloed uitoefenen of kennis dragen van datgene wat de gebruiker door middel van het online gaan openbaar maakt en is hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor.

9.3 Promozone.be aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (a) enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (b) persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook die het resultaat mocht zijn van het gebruiken van de gehele dienst aangeboden via Promozone.be of het bezoeken van websites en andere digitale content via de online mogelijkheden van Promozone.be; (c) iedere ongeoorloofde toegang tot of het gebruik van beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie en/of alle financiële informatie die daarop is opgeslagen; (d) enige claims voortvloeiend uit de activiteiten van

de gebruiker tijdens de online aanwezigheid; (e) iedere onderbreking of beëindiging van een online verbinding; (f) bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke software of programma's die via het openbare internet verzonden worden of iedere vorm van verlies of schade die het resultaat mocht zijn van het gebruik van welke inhoud dan ook die tijdens een online aanwezigheid is gepost, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt.

9.4 Indien de gebruiker schade toebrengt , direct gelieerd met het gebruik van Promozone.be, is deze aansprakelijk jegens de betrokkene.

 

Artikel 10 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Informatie die via Promozone.be en het internet in het algemeen wordt verstuurd is niet vertrouwelijk. Promozone.be kan de privacy en beveiliging van de gebruiker van de mogelijkheden van Promozone.be niet garanderen.

 

Artikel 11 Disclaimer

Promozone.be onderneemt niets, noch biedt zij enige garantie in verband met de continuïteit van de internettoegang of de werking van Promozone.be in zijn totaliteit.  Promozone.be heeft het recht een deel of het geheel van mogelijkheden van Promozone.be website op ieder gegeven moment te deactiveren om onderhoud te (laten) verrichten . Promozone.be neemt geen verantwoordelijkheid  voor de veiligheid van externe apparatuur , de perfecte werking van electronics en/of software als gevolg van het gebruik van de mogelijkheden van Promozone. be. Promozone.be geeft geen garanties voor de brede werking van de door Promozone.be website aangeboden mogelijkheden in combinatie met  gelijk welk mobiel toestel van de gebruiker.

 

Artikel 12 Aanvulling en wijziging algemene voorwaarden

12.1 Deze algemene voorwaarden worden geacht deelbaar te zijn en als enig deel ervan om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn of anderszins geen werking mocht hebben, blijft het overige deel van deze voorwaarden volledig van kracht. Indien een beding in deze  voorwaarden geen werking mocht hebben, behoudt Promozone.be zich het recht voor een nieuw beding in de plaats van het desbetreffende beding te stellen en de voorwaarden dienovereenkomstig aan te vullen en te wijzigen.

12.2 Promozone.be behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen dan wel aan te vullen, welke wijzigingen c.q. aanvullingen direct na bekendmaking van het desbetreffende besluit, op een door Promozone.be te bepalen wijze, van kracht worden.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal op de dienst onder deze algemene voorwaarden Belgisch recht van toepassing zijn.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de mogelijkheden van de Promozone .be website zullen bij uitsluiting van andere rechterlijke instanties worden voorgelegd aan de  bevoegde rechter binnen het gerechtelijk arrondissement waaronder Promozone.be ressorteert, behoudens ingeval de wet dwingend een andere bevoegde rechter voorschrijft.

 

Artikel 14 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

 

 

Copyricht ©2017 by EMC bvba. All Rights Reserved

ALGEMENE VOORWAARDEN

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

© 2017  EMC bvba - All Rights Reserved - Disclaimer - Algemene Voorwaarden